Положення про членство

  1. Загальні положення

Положення про членство у громадській організації «Асоціація замовників і виробників соціальної реклами в Україні» (далі – Громадська організація) розроблене у відповідності до Розділу 5,6 Статуту Громадської організації, Закону України «Про громадські об’єднання», інших актів чинного законодавства України, чинних нормативних актів та внутрішніх документів.

  • Положення визначає порядок набуття та припинення членства в організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку в Громадській організації.
  • Процес набуття, перебування у відповідному правовому статусі відносно Громадської організації та припинення членства у Громадської організації здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, інших чинних нормативно-правових актів органів державного управління, Статуту Громадської організації, дійсного Положення та інших внутрішніх документів Громадської організації.
  • Усі питання щодо членства в Громадській організації, що не врегульовані дійсним Положенням, регулюються чинним законодавством України, іншими чинними нормативно-правовими актами органів державного управління, Статутом Громадської організації, іншими внутрішніми документами Громадської організації.

 

  1. Набуття та припинення членства в Громадській організації 

2.1. Членами Громадської організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18-річного віку.

Членами Громадської організації можуть бути фізичні особи, які підтримують цілі та завдання Громадської організації, а також активно сприяють виконанню статутних завдань Громадської організації, виявили бажання бути членом Громадської організації. Членство в Громадській організації є добровільним. Членство в Громадській організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Громадської організації.

2.2. Прийняття в члени Організації оформлюється рішенням Голови Правління на підставі письмової заяви кандидата.

Прийняття у члени Громадської організації здійснюється на основі поданої заяви про вступ до Громадської організації, а також за умови:

– визнання положень установчих документів Громадської організації;

– визнання цілей діяльності Громадської організації;

– сприяння діяльності Громадської організації;

– сплати вступного та членських внесків у розмірі, що визначаються Загальними Зборами Громадської організації.

Кандидат в члени Громадської організації повинен при реєстрації надати ксерокопію паспорта та індивідуального номеру, контактну адресу, номер засобу зв’язку (мобільний телефон). Окрім того, може вказати адресу електронної поштової скриньки, номери в службах миттєвого обміну повідомленнями, координати акаунта в соціальних мережах тощо.

У випадку відмови у прийнятті у члени Громадської організації зацікавлена особа має право оскаржити рішення Голови Правління до Загальних Зборів Громадської організації. Рішення Загальних Зборів є остаточним.

2.3. Втрата членства в Громадській організації наступає у разі:

– подання учасником особистої письмової заяви про вихід з Громадської організації;

– безпідставної несплати членських внесків протягом двох місяців;

– смерті або недієздатності учасника;

– ведення діяльності, яка суперечить положенням чинного Статуту та інших нормативних документів Громадської організації, ухвалам Правління тощо;

– заплямування іміджу, репутації Громадської організації своїми діями чи бездіяльністю або участі у таких діях;

– невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань перед Громадською організацією;

– припинення членства в Громадській організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів;

– при виході із членства в Громадській організації за її членами не зберігаються права на передане ними Громадській організації майно, в тому числі на повернення щомісячних членських внесків;

Рішення про втрату членства в Громадській організації приймає Голова Правління. У випадку, якщо член не згоден з рішенням Голови Правління про припинення членства в Громадській організації, рішення може бути оскаржене до Загальних Зборів Громадської організації. Рішення Загальних Зборів є остаточним.

Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство в Громадській організації шляхом подання письмової заяви Голові Правління. Членство в   Громадській організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Громадської організації на будь-яких виборних посадах в  Громадській організації.

 

  1. Права та обов’язки членів Громадської організації

Права та обов’язки членів організації визначаються Статутом, чинним законодавством України, законодавством країн, у яких вона проводить свою діяльність, та міжнародним правом.

3.1. Членство в Громадській організації індивідуальне.

За рішенням Голови Правління окремим індивідуальним членам може надаватися статус почесних членів (відомі вчені, спеціалісти і працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток створення соціальної реклами України) Громадської організації.

3.2. Члени Громадської організації мають право:

– обирати та бути обраним до всіх керівних органів Громадської організації;

– ініціювати роботу та брати участь у реалізації програм, які проводить Громадська організація, та в усіх акціях Громадської організації;

– вносити пропозиції і запити до органів Громадської організації в усіх справах, які стосуються Громадської організації;

– отримувати інформацію про діяльність Громадської організації фінансової та іншої звітності у тому числі про прийняті Громадською організацією рішення та здійснені заходи за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

– користуватися пільгами і перевагами, передбаченими для членів Громадської організації; звертатись до Громадської організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

– отримувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Управління Громадської організації;

– добровільно припиняти членство в Громадській організації;

– інші права відповідно до Статуту, законодавства України та законодавства країн, в яких вона проводить свою діяльність.

3.3. Члени Громадської організації зобов’язані:

– відвідувати засідання та брати активну участь в обговоренні питань порядку денного;

– дотримуватись положень чинного Статуту та рішень Громадської організації;

– чітко і вчасно виконувати рішення керівних органів Громадської організації;

– дбати про імідж та репутацію Громадської організації а також популяризувати мету та завдання її діяльності;

– регулярно сплачувати членські внески;

– не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності Громадської організації;

3.4. Почесні члени Громадської організації мають право:

– брати участь в реалізації всіх програм, які проводить Громадська організація; підтримувати діяльність Громадської організації особисто, матеріально чи в будь-якій іншій формі;

– отримати диплом почесного члена Громадської організації єдиного зразка, затвердженого Загальними зборами Громадської організації;

– бути звільненими від сплати членських внесків

 

  1. Облік членів Громадської організації

4.1 Відомості щодо кожного члена Громадської організації містяться у Реєстрі членів Громадської організації.

4.2. Особисті дані членів Громадської організації, надані ними під час процедури вступу до громадської організації зберігаються у відповідності до вимог чинного на момент збору таких даних законодавства України.

4.3. Кожен член Громадської організації може ознайомитись з Реєстром членів Громадської організації з дозволу керівного органу, що його фактично веде/зберігає (у паперовому чи електронному вигляді

Надіслати коментар