Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол № 12 від 06.12.2016 року

Загальних Зборів громадської організації

«АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ І ВИРОБНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ»

 

СТАТУТ

громадської організації

«АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ І ВИРОБНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ»

(Нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 36948745

 

м. Київ                                                                                                                                               2016 р.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1

Цей Статут визначає правові засади створення, діяльності, реорганізації і припинення діяльності громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ І ВИРОБНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ» (далі по тексту – Організація).

Стаття 1.2

Організація є добровільною, неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства і створена згідно із законодавством України, та здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України та даного Статуту, який розроблено у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про громадські об’єднання»  (в частині, яка не суперечить ЦК України, ГК України),  іншими законодавчими актами України.

Стаття 1.3

Організація діє на засадах добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, незалежності, законності і гласності. Організація є вільною у виборі цілей та напрямків її діяльності в межах, передбачених цим Статутом.

Стаття 1.4

Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність державних органів, посадових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, нормативних актів країн, на територію яких поширюється діяльність.

Стаття 1.5

Організація створена рішенням Загальних Зборів засновників громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ І ВИРОБНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ», Протокол № 1 від „ 23 ” лютого 2009 р.

 

РОЗДІЛ II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 2.1

ОРГАНІЗАЦІЯ МАЄ НАСТУПНЕ НАЙМЕНУВАННЯ:

 • ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ І ВИРОБНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ».
 • ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ – PUBLIC ORGANIZATION «ASSOCIATION OF CUSTOMERS AND MANUFACTURERS OF SOCIAL ADVERTISING IN UKRAINE».
 • ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯЗАКАЗЧИКОВИИЗГОТОВИТЕЛЕЙСОЦИАЛЬНОЙРЕКЛАМЫВ УКРАИНЕ».
 • СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – ГО «АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ І ВИРОБНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ».
 • СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ – РО «ASSOCIATION OF CUSTOMERS AND MANUFACTURERS OF SOCIAL ADVERTISING IN UKRAINE».
 • CКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ – ОО «АССОЦИАЦИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В УКРАИНЕ».

СТАТТЯ 2.2

ЗАСНОВНИКАМИ ТА ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЖУТЬ БУТИ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ІНОЗЕМЦІ ТА ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УКРАЇНІ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ, ЯКІ ДОСЯГЛИ 18-РІЧНОГО ВІКУ.

СТАТТЯ 2.3

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:04050, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 12.

СТАТТЯ 2.4

ОРГАНІЗАЦІЯ Є ДОБРОВІЛЬНОЮ НЕПРИБУТКОВОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

 

Розділ III. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 3.1

Метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших прав та інтересів членів Організації, що ґрунтуються на сприянні розвитку, збільшення кількості та покращення якості соціальної реклами в Україні та збільшенні інформаційно-просвітницьких заходів в Україні та за кордоном.

Стаття 3.2

Головними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1.Культурологічно-мистецький напрям діяльності – це організація, підтримка, участь та популірізація:

 • проектів пов’язаних із сферами культури та мистецтва, зокрема на збереження пам’яток культури, архітектури, музейних колекцій, традиційних і нетрадиційних мистецьких форм, археологічних об’єктів, історичних будівель, пам’ятників, що мають виняткову цінність у відображенні чи інтерпретації спадщини країни чи регіону.
 •  культурно-мистецьких і культурологічних загальнодержавних, приватних та аматорського мистецтва заходів;
 • заходів із забезпечення, розвитку та застосування української мови;
 • заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді;
 •  заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії;
 •  культурно-мистецьких заходів представників національних меншин України;
 •  заходів із реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
 •  культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном для зміцнення культурних зв’язків
 •  із українською діаспорою та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин.

3.2.2.Санітарно-просвітницький напрям діяльності – це організація, підтримка, участь та популірізація заходів направлених на:

 •  профілактику захворюваності інфекційними та неінфекційними хворобами, епідеміями;
 •  формування здорового способу і образу життя;
 •  розробку пропозицій та організацію заходів, які впроваджують інформаційно-просвітницькі заходи та практики для співпраці в частині реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я, у т.ч. санітарного та епідемічного благополуччя населення та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

3.2.3.Національно-патріотичний напрям – це організація, підтримка, участь та популірізація:

 •  заходів, метою яких є становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство;
 •  заходів, які орієнтуються на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізацію навчально-виховного процесу;
 • заходів, що формують систему естетичних поглядів (любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до національних надбань народу України, усвідомлення власної неповторної індивідуальності), моральних оцінок, стилю життя.

Cтаття 3.3.

Головними завданнями Організації є :

1) Збільшення кількості та якості соціальної реклами та інформаційно – соціальних заходів, підтримка соціальних ініціатив державних та приватних інституцій, як в Україні так і за кордоном;

2) Участь у формуванні громадянського суспільства, в тому числі пошук і згуртування однодумців (фізичні особи, організації державні та приватні) для розробки та проведення соціальних проектів культурологічно-мистецького, санітарно-просвітницького та національно-патріотичного напрямів.

3) Налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з українськими та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони здоров’я, культури, мистецтва, освіти, а також благодійними організаціями, науково-дослідними та пам’яткоохоронними інституціями, культурно-освітніми закладами (музеї всіх профілів діяльності, бібліотеки), урядовими (міністерства, органи влади, Адміністрація Голови Правління, Верховна Рада, мерії, сільради) та іншими державними і недержавними установами (навчальні заклади, лікарні, поліклініки, санаторії, спорткомплекси, сиротинці, правоохоронні організації, підприємства).

4) Сприяння розвитку культурно-пізнавального, профілактично-оздоровчого, національно-патріотичного туризму в Україні. Зокрема, пропагування та розповсюдження ідей національного культурно-мистецького, національно-патріотичного відродження.

5) Просвітницька діяльність з питань напрямків діяльності Організації, в тому числі підтримка та розвиток інноваційних ідей, що можуть надходити від громадян України, органів державної влади та місцевого самоврядування, які спрямовані на покращення якості життя.

6) Відстоювання культурно-мистецьких, національно-патріотичних та профілактично-оздоровчих інтересів народу України, в тому числі в сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування.

7) Участь у суспільно-політичній діяльності згідно чинного законодавства.

8) Участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, в тому числі в період розробки будівельних та реставраційних робіт культурно-мистецьких об’єктів України (маєткові комплекси, садиби та інші історичні об’єкти), організації та проведення конкурсів та проектів інформаційно – соціального, культурного значення.

9) Сприяння всебічному розвитку особистості, в тому числі формування нової національної еліти на принципах здорового способу життя, культури, патріотизму. Пропагування ідей здорового способу життя, ідеї мирного співіснування, громадянської та національної злагоди, сімейних та культурно-мистецьких цінностей. Сприяння відродженню і поширенню етнічних традицій та ремесел.

10) Організація зборів, семінарів, конференцій, тренінгів, змагань для виконання мети та завдань Організації.

11) Ініціювання та підтримка науково-дослідних робіт у напрямках діяльності Організації, зокрема залучення до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб та організацій, як українських так і закордонних для проведення заходів, пов’язаних з реалізацією мети та основних завдань.

12) активне запобігання руйнації та знищенню об’єктів культурно-мистецького, природньо-заповідного фондів України;

13) представництво і захист власних законних інтересів та законних інтересів громади України в межах діяльності Організації у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

14) обмін інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном. Збір, узагальнення і поширювання передового світового досвіду в сфері статутних мети та завдань;

15) активна участь у розробці, організації та проведенні культурно-мистецьких, оздоровчих, національно-патріотичних програм в тому числі археологічних, реставраційних, будівельних робіт, прибирання та озеленення територій;

16) проведення інформаційно-просвітницької діяльності у сфері профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, впровадження принципів здорового способу життя, збереження репродуктивного та статевого здоров’я, вирішення питань планування сім’ї, відповідального батьківства;

17) популяризація мети та завдань Організації, її символіки та інші атрибутів, розповсюдження інформації про діяльність, мету та позицію Організації в тому числі через засоби масової інформації;

Стаття 3.4

Для досягнення своєї мети та головних завдань у законному порядку Організація має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • проводити конференції, семінари, конгреси, “круглі столи”, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;
 • здійснювати благодійну та грантову діяльність;
 • проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • здійснювати відповідно до закону неприбуткову діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо); видавати в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію, яка пропагує принципи та ідеї Організації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства, відокремленні підрозділи в порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • на засадах неприбутковості безкоштовно організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
 • проводити мирні зібрання;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • проводити громадські дослідження; надавати свої незалежні висновки з питань статутної діяльності Організації;
 • засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати з іншими громадськими організаціями міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • витрачати кошти на представницькі цілі; визначати порядок та розмір оплати праці залучених спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
 • витрачати кошти для вирішення питань, пов’язаних з реалізацією статутних мети та завдань Організації;
 • входити до складу комітетів: органів влади, органів місцевого самоврядування України, інших держав та їх об’єднань, міжнародних зборів, з’їздів, конференцій для обговорення, підготовки висновків, рекомендацій та пропозицій щодо проектів, які виносяться на розгляд. Члени Організації можуть отримувати від вище згаданих установ інформаційну, матеріальну та практичну допомогу.
 • проводити (громадські) неурядові розслідування порушень прав та основоположних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності, в тому числі проводити та замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;
 • повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим уповноваженим органам, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;
 • запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
 • одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном;
 • проводити різноманітні масові заходи: тематичні фестивалі, майстер-класи, конгреси, конференції, семінари, зустрічі, виставки, концерти, кіно- та відеопокази, збори, мітинги, демонстрації;
 • підтримувати ідейно, організаційно та матеріально інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з завдань і цілей (мети) Організації;
 • представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;
 • вносити пропозиції до органів влади та управління;
 • поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;
 • мати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті;
 • та інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

РОЗДІЛ IV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 4.1

Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в установленому законом порядку, має майнові та немайнові права, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, в тому числі і валютний, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Загальними Зборами Організації.

Стаття 4.2

Організація може виступати учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем та відповідачем в судах. відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

Стаття 4.3

Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.

Стаття 4.4

Організація відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення.

Стаття 4.5

Здійснюючи свою діяльність, Організація має право укладати від свого імені будь-які угоди, договори, контракти відповідно до чинного законодавства України, а також може об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі.

Стаття 4.6

Для здійснення своїх статутних завдань Організація спирається на свої відокремлені підрозділи, які утворюються в Україні за територіальним принципом. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються цим Статутом.

Стаття 4.7

Організація має право:

4.7.1 Володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

4.7.2 Самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з мети і завдань  Організації.

4.7.3 Орендувати будівлі і споруди, приміщення, квартири, транспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно, списувати його з балансу.

4.7.4 Набувати інші майнові права.

4.7.5  Мати рахунки в установах банків в національній та іноземних валютах.

 

РОЗДІЛ V. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВТРАТИ ЧЛЕНСТВА

Стаття 5.1

Членами організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Членами організації можуть бути фізичні особи, які підтримують цілі та завдання Організації, а також декларують та мають на меті участь у реалізації цих цілей. Перевага надається особам з вищою освітою.

Стаття 5.2

Прийняття в члени Організації оформлюється рішенням Голови Правління на підставі письмової заяви кандидата.

Прийняття у члени Організації здійснюється на основі поданої заяви про вступ до Організації, а також за умови:

– визнання положень установчих документів Організації;

– визнання цілей діяльності Організації;

– сприяння діяльності Організації;

– сплати вступного та членських внесків у розмірі, що визначається Загальними Зборами Організації.

У випадку відмови у прийнятті у члени Організації зацікавлена особа має право оскаржити рішення Голови Правління до Загальних Зборів Організації. Рішення Загальних Зборів є остаточним.

Стаття 5.3

Втрата членства в Організації наступає у разі:

 • подання учасником особистої письмової заяви про вихід з Організації;
 • безпідставної несплати членських внесків протягом двох місяців;
 • смерті учасника;
 • ведення діяльності, яка суперечить положенням чинного Статуту та інших нормативних документів Організації, ухвалам Правління тощо;
 • заплямування доброго імені Організації своїми діями чи бездіяльністю або участі у таких діях;
 • невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань перед Організацією.

Рішення про втрату членства в організації приймає Голова Правління. У випадку, якщо член не згоден з рішенням Голови Правління про припинення членства в Організації, рішення може бути оскаржене до Загальних Зборів Організації. Рішення Загальних Зборів є остаточним.

Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство в Організації шляхом подання письмової заяви Голові Правління Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації.

 

РОЗДІЛ VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 6.1

Права та обов’язки членів організації визначаються цим Статутом, чинним законодавством України, законодавством країн, у яких вона проводить свою діяльність, та міжнародним правом.

Стаття 6.2

Членство в Організації індивідуальне.

За рішенням Голови Правління Організації окремим індивідуальним членам може надаватися статус почесних членів Організації.

Стаття 6.3

Члени Організації мають право:

 • обирати та бути обраним до всіх керівних органів Організації;
 • ініціювати роботу та брати участь у реалізації програм, які проводить Організація, та в усіх акціях Організації;
 • вносити пропозиції і запити до органів Організації в усіх справах, які стосуються Організації;
 • отримувати інформацію про діяльність Організації;
 • користуватися пільгами і перевагами, передбаченими для членів Організації;
 • інші права відповідно до Статуту, законодавства України та законодавства країн, в яких вона проводить свою діяльність.

Члени Організації зобов’язані:

 • відвідувати засідання та брати активну участь в обговоренні питань порядку денного;
 • дотримуватись положень чинного Статуту та рішень Організації;
 • чітко і вчасно виконувати рішення керівних органів Організації;
 • дбати про добре ім’я Організації, а також популяризувати мету та завдання її діяльності;
 • регулярно сплачувати членські внески.

Стаття 6.4

Почесні члени Організації мають право:

 • брати участь в реалізації програм, які проводить Організація, і в усіх акціях Організації;
 • підтримувати діяльність Організації особисто, матеріально чи в будь-якій іншій формі.

 

РОЗДІЛ VII. МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 7.1

Майно Організації складається з рухомого і нерухомого майна, а також інших цінностей, що є у власності Організації, у тому числі прав на інтелектуальну власність, набутих шляхом передбаченим чинним законодавством України та цим Статутом.

Стаття  7.2

Організація є власником:

– майна, необхідного для здійснення її статутної діяльності;

– майна, переданого Організації засновниками, членами або державою у встановленому чинним законодавством порядку, набутого від вступних та членських внесків, пожертвуваного громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

Стаття 7.3

Засади ведення фінансових справ встановлює, відповідно до чинного законодавства, Правління Організації. Повноваження на прийняття рішень щодо майнових прав та грошових зобов’язань Організації має Правління Організації.

Стаття 7.4

Організація відповідає по своїх зобов’язаннях лише в межах закріпленого за ним майна, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

Стаття 7.5

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Стаття 7.6

Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

РОЗДІЛ VIII. КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 8.1

Джерелами надходження коштів Організації є:

– разові або періодичні внески засновників та членів;

– пасивні доходи: добровільні пожертвування членів Організації, інших фізичних та юридичних осіб;

– кошти отримані у межах благодійної, гуманітарної чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана відповідними компетентними державними органами влади країн.

Стаття 8.2

Розмір вступних та членських внесків, а також інших надходжень визначається Загальними зборами Організації.

Стаття 8.3

Розпорядником коштів є Правління Організації.

Контроль за витрачанням коштів здійснює Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор), яка разом з Правління Організації не менше одного разу на рік звітує про наслідки фінансової діяльності перед Загальними зборами Організації.

Стаття 8.4

Кошти Організації використовуються для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Стаття 8.5

Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність згідно чинного законодавства України та країн, у яких вона проводить свою діяльність. Організація у встановленому порядку реєструється в органах податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ IX. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Стаття 9.1

Органи управління Організації обираються на 5 років, якщо інший строк не вказаний в цьому Статуті,  та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

Стаття 9.2

Керівництво та контроль за діяльністю Організації здійснюють:

Загальні збори — вищий орган управління;

Правління на чолі з Головою Правління — орган Організації, який здійснює виконання статутних завдань Організації, рішень Загальних зборів і який діє між Загальними зборами;

Ревізор — уповноважена Організацією особа, завданням якої є здійснення фінансового контролю.

Стаття 9.3

9.3.1. Вищим керівним статутним органом Організації є Загальні збори, які скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Загальні збори вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі у Зборах більш як 50 відсотків членів Організації.

9.3.2. Позачергові Загальні збори скликаються, якщо цього вимагають інтереси Організації:

–           за рішенням Правління Організації;

–           за рішенням Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора);

–           за пропозицією не менше половини відокремлених підрозділів, які мають право делегування своїх представників на Загальні збори;

–           на вимогу не менш як 10% членів Організації.

9.3.3. Про скликання чергових чи позачергових Загальних зборів повідомляють усіх членів або ж їх делегатів рекомендованим листом не пізніше як за 10 днів до дати початку роботи Зборів.

9.3.4. Дату проведення і порядок денний Загальних зборів визначає Правління Організації.

9.3.5. Норми представництва на Загальних зборах визначає Правління Організації.

Голова Правління Організації є уповноваженим головувати на Загальних зборах членів Організації.

9.3.6. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності організації. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань діяльності Організації. Принципи та правила розгляду питань Правлінням та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних зборів.

Стаття 9.4

До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

– визначення основних напрямків діяльності Організації і затвердження планів та звітів про їх виконання;

– затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до Статуту;

– обрання Правління Організації та його відкликання;

– затвердження та відкликання складу Правління Організації;

– обрання та відкликання членів Ревізійної комісії (Ревізора);

– встановлення розміру, форми і порядку внесення членами членських внесків;

– затвердження звітів про результати діяльності Організації, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу надходжень тощо;

– реалізація права власності на майно та кошти Організації;

– винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів керівних органів Організації;

– припинення діяльності Організації, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Стаття 9.5

Кожний член (делегат), що приймає участь у Загальних зборах, має один голос. Рішення на Загальних зборах приймаються більшістю голосів обраних делегатів, присутніх на Зборах.

Стаття 9.6

Кожний делегат вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів і вимагати розгляду питання на Зборах. Такі пропозиції можуть бути внесені до порядку денного Загальних зборів безпосередньо під час її проведення, за умови, що таку пропозицію підтримано більшістю голосів присутніх.

Стаття 9.7

Рішення Загальних зборів оформляються протоколами. Голова Загальних зборів організовує ведення протоколу. Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Рішення Загальних зборів з інших питань приймається простою більшістю голосів присутніх членів (делегатів).

Протокол Загальних зборів повинен бути оформлений не пізніше трьох робочих днів з дати закінчення роботи Загальних зборів і в 10-ти денний термін після закінчення роботи Зборів розісланий у відокремлені підрозділи.

Книга протоколів має за вимогою бути у будь-який час надана Головою Загальних зборів членам Організації.

Керівні органи Організації мають право приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку (програма Skype Viber, WhatsApp та інші). Проведення Загальних зборів за допомогою засобів зв’язку відбувається, за наявності волевиявлення більш як 50 відсотків членів Правління або за ініціативою Правління Організації. Загальні збори з використанням засобів зв’язку відбувається шляхом відео-Загальних Зборів або вебінару, про що ведеться протокол за допомогою комп’ютерних текстових редакторів, який протягом місяця повинен бути надісланий всім членам Загальних зборів для підписання. Надсилання протоколу та його підписання всіма членами Загальних зборів забезпечує Правління Організації. Рішення Загальних зборів з використанням засобів зв’язку приймаються в порядку, передбаченому ч.1 цієї статті.

Стаття 9.8

Голова Правління є найвищою посадовою особою Організації та обирається на засіданні Загальних зборів терміном на 5 років. По закінченню 5-го строку Правління Організації за рішенням Загальних зборів може бути переобраний на такий самий строк.

Стаття 9.9

Голова Правління Організації:

 • здійснює керівництво поточною діяльністю Організації;
 • головує на чергових та позачергових Загальних зборах;
 • представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та управління, з вітчизняними, іноземними та міжнародними підприємствами, установами та організаціями;
 • приймає рішення, обов’язкові для членів Організації;
 • без доручення діє від імені Організації;
 • розпоряджається майном Організації;
 • забезпечує контроль за сплатою членських внесків;
 • підписує документи та укладає договори від імені Організації;
 • призначає зі складу Правління Заступника Голови Правління Організації;
 • затверджує внутрішні документи Організації, визначає її організаційну структуру;
 • організовує подачу необхідних документів для внесення Організації контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
 • приймає рішення про прийняття та припинення членства в Організації.

До компетенції Правління Організації належать усі інші питання діяльності Організації, крім тих, які цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

На час відсутності Голови Правління Організації його функції виконує Заступник Голови Правління Організації. Заступник Голови Правління Організації є членом Правління. Голова Правління Організації та Заступник Голови Правління Організації мають право першого підпису звітних, фінансових, банківських та інших документів Організації.

Стаття 9.10

Правління є керівним органом Організації в період між Загальні зборами, діяльність якого спрямована на реалізацію всебічних завдань Організації. Правління Організації – постійно діючий орган Організації, що здійснює свою діяльність на постійній основі.

Кількісний склад Правління визначається та затверджується Загальними зборами строком на 5 років і не може становити менше 2 осіб.

Стаття 9.11

Правління очолює Голова Правління Організації. Правління Організації може призначати зі складу Правління Заступника Голови Правління Організації.

Стаття 9.12

Правління збирається за необхідністю, але не менше одного разу в квартал. На засіданнях Правління має право бути присутнім кожен член Організації без права голосу. До компетенції Правління відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Організації, за винятком тих, які належать до компетенції Загальних зборів. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам.

Основними завданнями Правління є :

 • затвердження статутів (положень) відокремлених підрозділів;
 • надання права відокремленим підрозділам висунення делегатів до Загальних зборів;
 • представництво Організації у взаємовідносинах з політичними партіями та іншими громадськими організаціями;
 • контроль за дотриманням структурами Організації статутних цілей та її завдань;
 • розробка основних напрямки роботи Організації, які затверджуються Загальними зборами;
 • розробка та подання на затвердження Загальних зборів планів роботи Організації на рік;
 • сприяння підвищенню авторитету Організації;
 • розробка змін та доповнень до Статуту, які підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами;
 • розгляд скарг на діяльність посадових осіб та членів Організації;
 • формування делегації на міжнародні Загальних Зборів, фестивалі та інші заходи;
 • надання інформаційної та іншу допомоги відокремленим підрозділам;
 • здійснення іншої інформаційної та організаційної діяльності.

Стаття 9.13

Правління проводить свої засідання не рідше одного разу на три місяці. Правління приймає рішення простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. Рішення правління вважається правомочним, коли в його роботі беруть участь не менше половини членів Правління. У разі рівності голосів при вирішенні питання Голова Правління Організації має право вирішального голосу.

На працівників Організації поширюється законодавство України про працю.

Стаття 9.14

Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор):

–           перевіряє вірність ведення обліку і фінансової звітності;

–           здійснює перевірку щорічної звітності Правління Організації, Голови Правління Організації та Заступника Голови Правління Організації та складає відповідний акт. Акт має бути складений не пізніше ніж за три дні до проведення Загальних зборів;

–           отримує від посадових осіб Організації усі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи;

–           надає результати перевірки Загальним зборам;

–           має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Організації або виявлені зловживання посадових осіб органів управління Організації.

Стаття 9.15

Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними зборами з їх складу в кількості 3 (трьох) чоловік (або одного Ревізора), які не посідають керівних посад в Організації, терміном на 5 років.

Загальними зборами можуть бути достроково переобрані окремі члени Контрольно-ревізійної комісії, а також Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) в цілому, у разі неможливості або неналежного виконання ними своїх обов’язків.

Стаття 9.16

Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати перевірки Загальним зборам. Акти Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора) зберігаються у Правління Організації. На вимогу члена Організації Правління Організації надає копії цих актів.

Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) веде протоколи своїх засідань.

Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

Стаття 9.17

Регламент діяльності Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється         Загальними зборами.

Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) за погодженням з Правлінням має право залучати до своєї роботи незалежних фахівців.

 

РОЗДІЛ X. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 10.1

Для організації роботи з членами Організації, за рішенням Правління Організації при наявності 2-х та більше членів Організації, можуть утворюватися відокремлені підрозділи Організації.

Стаття 10.2

Відокремлені підрозділи Організації об’єднують її членів за територіальною ознакою (що мешкають чи працюють в певній області чи регіоні) та діють на підставі Статуту Організації та Положення про відокремлений підрозділ, що затверджується Правлінням Організації простою більшістю голосів.

Стаття 10.3

Рішення Правління про відмову у затвердженні Положення про відокремлений підрозділ може бути оскаржене на Загальних Зборів членів Організації, яка приймає остаточне рішення про затвердження або відмову у затвердженні Положення.

Стаття 10.4

Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні Збори членів відокремленого підрозділу Організації, що збираються не менш ніж один раз на рік. Загальні Збори членів відокремленого підрозділу правомочні приймати рішення, якщо в їхній роботі бере участь більше половини членів відокремленого підрозділу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Результати голосування та один екземпляр протоколу направляються в Правління Організації.

Стаття 10.5

Повноваження Загальних Зборів членів відокремленого підрозділу Організації:

 • визначення пріоритетних напрямків діяльності відокремленого підрозділу;
 • затвердження планів діяльності відокремленого підрозділу;
 • обрання Голови Ради та його заступника;
 • інші, що не суперечать Статуту Організації, повноваження.

Стаття 10.6

У період між Загальними Зборами керуючим постійно діючим органом відокремленого підрозділу є Рада, що обирається строком на два роки, яка збирається за необхідністю, але не менше, ніж один раз на півроку.

Стаття 10.7

Рада правомочна, якщо в її роботі приймає участь більше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Стаття 10.8

Рада відокремленого підрозділу:

 • приймає рішення про прийняття в члени Організації, осіб, які мешкають чи працюють у відповідній області чи регіоні, та виключення з членів Організації;
 • організовує та скликає Загальні збори членів відокремленого підрозділуОрганізації;
 • забезпечує виконання рішень центральних органів Організації, Зборів членів відокремленого підрозділу Організації;
 • веде внутрішню документацію відокремленого підрозділу;
 • забезпечує зв’язок між відокремленим підрозділом і керівними органами Організації;
 • представляє членів відокремленого підрозділ в органах державної влади і місцевого самоврядування;
 • забезпечує контроль за сплатою членських внесків членами відокремленого підрозділу Організації.

Стаття 10.9

Інші повноваження Ради відокремленого підрозділу визначаються Положенням про відокремлені підрозділи Організації, яке затверджується рішенням Правління Організації.

Стаття 10.10

Голова Ради відокремленого підрозділу:

 • представляє відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади, господарськими суб’єктами, професійними Організаціями на регіональному рівні;
 • забезпечує функціонування й роботу Ради відокремленого підрозділу, головує на її засіданнях;
 • звітує про діяльність відокремленого підрозділу перед Правлінням та Голова Правління Організації.

Заступник Голови Ради відокремленого підрозділу:

 • виконує обов’язки Голови Ради за відсутності останнього;
 • виконує розпорядження на накази Голови Ради.

Стаття 10.11

Відокремленим підрозділам, яким Правлінням Організації надано право висувати своїх делегатів на Конференцію Організації, – висувають по два представника на Конференцію Організації.

Стаття 10.12

Припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів Організації, Правління Організації або Загальних Зборів відокремленого підрозділу. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається простою більшістю голосів.

 

РОЗДІЛ ХІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Стаття 11.1

Кожен із членів Організації має право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації. Скарга на  рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації подається до Правління протягом 1 (одного) місяця із дня винесення оскаржуваного рішення чи з дня коли особа дізналася або мала дізнатися про дії чи бездіяльність керівних органів. Якщо оскаржується рішення, дія чи бездіяльність Правління Організації, скарга подається Голові Правління Організації протягом 1 (одного) місяця із дня винесення оскаржуваного рішення чи з дня коли особа дізналася або мала дізнатися про дії чи бездіяльність Правління.

Стаття 11.2

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації розглядаються в двохмісячний термін, який починається  із дня прийняття скарги. Для розгляду скарги створюється незалежна комісія із числа членів Організації, яка проводить перевірку правомірності рішень, дії чи бездіяльність керівних органів Організації. Склад комісії затверджується Головою Правління Організації.

Стаття 11.3

Член Організації, який подав скаргу на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації має право заявити клопотання про відвід комісії. Рішення про відвід комісії приймає Голова Правління Організації. В рішенні повинні бути вказані фактичні обставини необ’єктивності членів комісії.

Стаття 11.4

Комісія уповноважена ознайомлюватися із документами, отримувати від керівних органів Організації пояснення з приводу предмета спору. За результатами проведеної перевірки  складаються  акт, який підписується головою та секретарем комісії. Порушення, зазначені в акті повинні бути усунуті керівним органом, що їх  допустив.

Стаття 11.5

Якщо член Організації, який подав скаргу на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації не згодний з актом, складеним комісією, він має право оскаржити його в установленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ ХІІ. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 12.1

Керівні органи Організації зобов’язані звітувати перед членами Організації. Керівні органи Організації звітують перед членами Організації про результати своєї діяльності на керівних посадах на Загальних Зборів не рідше одного разу на рік. В звіті керівний орган зазначає:

 • які завдання, передбачені Статутом ним були виконані протягом звітного періоду;
 • пропозиції щодо вдосконалення діяльності Організації, спрямовані на виконання статутних мети та завдань;
 • результати фінансово-господарської діяльності Організації.

Стаття 12.2

Кожен член Організації має право ознайомлюватися з рішеннями керівних органів Організації і всіма документами, що стосуються діяльності Організації й отримувати усні та письмові пояснення з приводу дій чи бездіяльності керівних органів Організації.

Стаття 12.3

У випадку відмови керівного органу надати інформацію чи доступ до інформації, член Організації має право подати скаргу на бездіяльність керівних органів Організації, порядок розгляду якої регулюється згідно розділу ХІ цього Статуту.

Стаття 12.4

Для виконання положень цього пункту Керівні органи Організації зобов’язані публікувати річну та поточну звітність про результати своєї діяльності на електронному ресурсі Організації та забезпечувати вільний доступ до неї членів Організації.

 

РОЗДІЛ XIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 13.1

Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або саморозпуску.

Рішення про припинення діяльності Організації приймається за рішенням суду або за рішенням Загальних Зборів, приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів, за умови правомочності Загальних Зборів.

Реорганізація Організації відбувається за рішенням Загальних Зборів. У разі реорганізації Організації вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.

Стаття 13.2

У разі припинення діяльності Організації її активи підлягають передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуванню до доходу бюджету.

Стаття 13.3

Припинення діяльності Організації вважається завершеним з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

 

РОЗДІЛ ХІV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Стаття 14.1

Рішення про внесення змін до Статуту Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Рішення оформлюється  у вигляді протоколу. У протоколі зазначається:

 • прізвище, ім‘я та по-батькові Голови Загальних Зборів;
 • порядок денний – питання, які виносяться на розгляд Загальних Зборів;
 • зміни, які вносяться до установчих документів;
 • дані про особу (осіб), які мають право представляти Організацію для повідомлення уповноваженого органу державної влади про внесені зміни до статуту.

Стаття 14.2

Протокол про внесення змін до Статуту підписують Голова Загальних Зборів та Секретар Загальних Зборів. Невід’ємним додатком до протоколу Загальних Зборів є Реєстр членів, присутніх на Загальних Зборів.

Стаття 14.3

Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організація  про зміни до Статуту Організації, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти організацію, зміну місцезнаходження Організації в порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 14.4

Члени Організації мають право ознайомлюватися зі всіма змінами, внесеними до статутних документів. Інформацію про внесені зміни до статутних документів Правління зобов’язане доводити до відома членів Організації на черговій/позачерговій Загальних Зборів.

Стаття 14.5

Зміни  до Статуту Організації підлягають державній реєстрації у тому ж порядку, що й державна реєстрація самої Організації, та набувають юридичної сили з моменту такої реєстрації. Всі зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів Організації.

Надіслати коментар